Các khóa học kỹ năng mềm nâng cao hiệu quả cá nhân cung cấp cho bạn các công cụ thiết yếu hỗ trợ hoàn thiện các năng lực cần thiết nhằm đạt được kết quả tích cực trong công việc. Các khóa học bao gồm:

STT

Khóa học Thời lượng

Học phí

1

Quản lý thời gian

Liên hệ

Liên hệ

2

Kỹ năng giao tiếp

Liên hệ

Liên hệ

3

Kiểm soát sự căng thẳng

Liên hệ

Liên hệ

4

Kỹ năng thuyết trình

Liên hệ

Liên hệ