Cải tiến quy trình giúp tối ưu hoá các quy trình/quá trình của tổ chức. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về cải tiến quá trình của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh, phát triển thị phần và tiết kiệm chi phí.

Giảng viên: MBB. Abilash Mohandas, MBB. Kiều Văn Tôn

No Khóa Giá Đối tượng Thời lượng Ghi chú
Lean Six Sigma căn bản
Lean Six Sigma căn bản cho Doanh nghiệp 30.000.000 VND (không giới hạn số lượng học viên) Doanh nghiệp (đào tạo tại doanh nghiệp) 1 ngày
Lean Six Sigma cho nhà quản lý
Lean Six Sigma cho nhà quản lý 5.000.000 VND/học viên Cá nhân 3 ngày
Lean Six Sigma Đai vàng
1 Đào tạo và Chứng nhận Lean Six Sigma Đai vàng 70.000.000 VND (không giới hạn số lượng học viên) Doanh nghiệp (đào tạo tại doanh nghiệp) 4 ngày Cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa
2 Đào tạo và Chứng nhận Lean Six Sigma Đai vàng 7.500.000 VND/học viên Cá nhân 4 ngày Yêu cầu để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học:
Hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa
Yêu cầu để cấp Chứng nhận Lean Six Sigma Đai vàng:
1. Có chứng nhận hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Đai vàng
2. Thực hiện thành công 1 dự án cấp độ đai vàng mang lại lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 50.000 USD
Lean Six Sigma Đai xanh
1 Đào tạo và Chứng nhận Lean Six Sigma Đai xanh 100.000.000 VND (dưới 30 người)

120.000.000 VND (trên 30 người - không giới hạn số lượng)

Doanh nghiệp (đào tạo tại doanh nghiệp) 7 ngày Cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa
2 Đào tạo và Chứng nhận Lean Six Sigma Đai xanh 13.500.000 VND/học viên Cá nhân 7 ngày Yêu cầu để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học:
Hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa
Yêu cầu để cấp Chứng nhận Lean Six Sigma Đai xanh:
1. Có chứng nhận hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Đai xanh
2. Thực hiện thành công 1 dự án cấp độ đai xanh mang lại lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 100.000 USD
Lean Six Sigma Đai đen
Đào tạo và Chứng nhận Lean Six Sigma Đai đen 18.000.000 VND/học viên Cá nhân 10 ngày Điều kiện tham gia khóa học:
Đã có Chứng nhận Lean Six Sigma Đai xanh
Yêu cầu để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học:
Hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa
Yêu cầu để cấp Chứng nhận Lean Six Sigma Đai đen:
1. Có chứng nhận hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Đai đen
2. Thực hiện thành công 1 dự án cấp độ đai đen mang lại lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 200.000 USD

 

HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN

1 Huấn luyện và Tư vấn cho Đai vàng Liên hệ Cá nhân & Doanh nghiệp Phụ thuộc vào kế hoạch của dự án
2 Huấn luyện và Tư vấn cho Đai xanh Liên hệ Cá nhân & Doanh nghiệp Phụ thuộc vào kế hoạch của dự án
3 Huấn luyện và Tư vấn cho Đai đen Liên hệ Cá nhân & Doanh nghiệp Phụ thuộc vào kế hoạch của dự án